51.png

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

1  แบบฟอร์มลากิจ
2  เอกสารประกอบสัญญา (ทุนส่วนตัว)
3  เอกสารประกอบสัญญา (ทุนราชการ)
4  ผนวก ก หนังสือสัญญาสำหรับผู้ที่ขออนุญาตลาไปศึกษาในต่างประเทศ 
5  ผนวก ค หนังสือสัญญาสำหรับผู้ที่ทางราชการส่งไปศึกษา และรับโอนเข้าศึกษาในต่างประเทศ 
6  แบบรายงานตัวต่อผู้ช่วยทูตทหาร (รายงานตัวเพื่อมาศึกษาดูงาน)
7  แบบรายงานตัวต่อผู้ช่วยทูตทหาร (รายงานจบการศึกษาดูงาน)
8  เอกสารประกอบแบบรายงานการฝึกอบรมศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับต่ำกว่าชั้นปริญญา หรือสถานศึกษาของทหาร ของ สป.
9  แบบรายงานการฝึกอบรมศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับต่ำกว่าชั้นปริญญา หรือสถานศึกษาของทหาร ของ สป.
10  เอกสารประกอบแบบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญา ณ ต่างประเทศของ สป.
11  แบบรายงานการศึกษาระดับปริญญา ณ ต่างประเทศ ของ สป.
12  แบบฟอร์มประวัติย่อข้าราชการ สป. 
13  แบบฟอร์มโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ไทย - สหรัฐ (IMET) 
14  แบบฟอร์มกรอกประวัติสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรต่าง ๆ ของเครือรัฐออสเตรเลีย 
15  แบบฟอร์มหลักการเหตุผล (เพิ่มอันดับมหาวิทยาลัย)
16  เหตุผลความจำเป็นและการใช้ประโยชน์หลังสำเร็จการศึกษา
17  ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่าย
18  สาขาวิชาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ณ ต่างประเทศ  
19  หลักเกณฑ์ทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ   
20  ขั้นตอนการพิจารณาทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ  
21  แนวทางการรับสมัครการจัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกข้าราชการ สป. (OPSD On Call List)  
22  ใบสมัครสอบ OPSD On Call List

กองแผนและการจัด สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กทม. 10200โทรศัพท์/โทรสาร 02 226 1839 โทร.ทหาร 5252130

[email protected]
สถิติผู้เข้าชม