ข่าวสารทุนการศึกษาต่างประเทศของ สป.

    1. การอบรมภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (E-learning) ผ่านโปรแกรม MOODLE สำหรับข้าราชการ สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    2. ข่าวรับสมัครการจัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกข้าราชการ สป. (OPSD On Call List)


    3. หนังสือขออนุมัติแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกข้าราชการ สป. (OPSD On Call List)
 

กองแผนและการจัด สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กทม. 10200โทรศัพท์/โทรสาร 02 226 1839 โทร.ทหาร 5252130

[email protected]
สถิติผู้เข้าชม