กองแผนและการจัด สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กทม. 10200โทรศัพท์/โทรสาร 02 226 1839 โทร.ทหาร 5252130

[email protected]
สถิติผู้เข้าชม